Årsmøte ble gjennomført med 22 stemmeberettigede til stede på Jegerhuset i Krokstadelva 15.februar kl.19.00.

Det var stor takhøyde for diskusjoner rundt sakene i sakslisten og det var spesielt noen punkter som ble diskutert:

Vendeskiveanlegg:

  • Kostand for klubben? Vendeskiveanlegget har blitt finansiert gjennom sponsing, tilskuddsmidler vi har søkt om og egenfinansiering.
  • Kaliberbegrensing? Vendeskiveanlegget er dimensjonert for å kunne skytes med kal.22, kal.32, kal.38 og 9mm og da bruk av blykule. Informasjon om dette står på banen i form av en rekke synlige plakater.

Klubbmesterskap:

Styret foreslo for årsmøte å flytte klubbmesterskap til eksterne stevner i kretsen. Bakgrunnen for dette forslaget er å forsøke å øke deltakelsen fra egen klubb på eksterne stevner og gi medlemmene like konkurransevilkår. Dette ble vedtatt av årsmøte og styret vil legge ut informasjon om hvilke eksterne stevner klubbmesterskapet arrangeres.

Budsjett 2022:

I budsjettet ble det foreslått å sette av kr 60 000,- til innkjøp av nye rekruttvåpen med en langsiktig plan om å skifte ut de gamle våpnene vi har. Bakgrunnen er at de vi har per dags dato er gamle og modne for utskifting. Dette ble vedtatt av årsmøte.

Valg:

Styret i klubben forble uendret bortsett fra at Charlotte Løvaas blir «sekretær-lærling» frem til neste årsmøte. Årsaken til dette er at det ble vanskelig for valgkomiteen å finne en passende kandidat før årsmøte. Anita Johannessen sa seg villig til å sitte i vervet i 1 år til under den forutsetningen at det jobbes med å sette en ny kandidat inn i rollen som sekretær. Dette vil fungere på følgende måte:

  • Charlotte har ikke stemmerett under styremøter, men blir en observatør.
  • Charlotte vil få tilgang til og opplæring i de systemene som kreves for å inneha vervet som sekretær i klubben

Etter at selve årsmøtet var gjennomført ble det utdeling av medaljer og pokaler fra klubbmesterskap arrangert i 2020 og 2021.

Vi takker for oppmøte og ser frem til et år med mer aktivitet på banen i form av trening og stevner!

Med vennlig hilsen

Styret i Nedre Eiker Pistolklubb